ADMINISTRATION

OUR PATRONAGE

Mrs.Nirmala Chandani
Teacher-In-Charge
Mr.Upananda Seneviratne
Instructor
Mr.Harsha Jayasekara
Instructor
AFIAP , FNPAS , FNAPSL
Dr.Uditha Gunasekara
Instructor
Ph D (Kelaniya), M Phil (Kelaniya), B Sc Hons.(Kelaniya) , AFIAP (Belg.) , Hon FNPAS (SL) , ANPAS , FNPAS

 

OFFICE BEARERS (2016/17)

Apoorwa Nanayakkara
President
+94713266926
Vinura Rathnayaka
Secretary
+94714439706
Daham Thennakoon
Treasurer
+94717608830
Dharaka Gunasekera
Vice President
+94773799069
Inura Kulatunga
Asst.Secretary
+94713231888
Nisal Pathirana
Asst.Treasurer
+94772949694